Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama

 

 

U cilju postupanja u skladu s dobrim poslovnim običajima i primjene načela savjesnosti i poštenja, a radi zaštite interesa stranaka, članice Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore sporazumno su na Vijeću Udruženja održanom 11. travnja 2003. godine utvrdile slijedeća:

Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama

I Opće odredbe

Članak 1.

Pravilima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Pravila poslovanja) uređuju se načela i pravila ponašanja obvezatna za sve pravne osobe registrirane za djelatnost posredovanja u prometu nekretninama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: agencije). Tim načelima i pravilima ponašanja u poslovanju agencije ispunjavaju svoje obveze prema struci, nalogodavcima i svojim zaposlenicima. Odredbe Pravila poslovanja obvezne su za sve agencije koje svojom izjavom/potpisom prihvate Pravila poslovanja.

Članak 2.

U smislu Pravila poslovanja agencija je pravna osoba, koja zainteresirane pravne i fizičke osobe nastoji dovesti u vezu radi sklapanja ugovora o prodaji, zamjeni, zakupu ili najmu nekretnine, uz pravo na naknadu, ako taj ugovor bude sklopljen.

Članak 3.

U obavljanju posredničkog posla, agencija je obvezna postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes nalogodavatelja i druge strane te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog poziva.

Radi postupanja u skladu sa stavkom 1. ovog članka, agencija se obvezuje na prikladan način podizati razinu stručnog znanja zaposlenika koji obavljaju poslove posredovanja.

Članak 4.

Agencije su obvezne štititi interese stranaka te nalogodavca obavijestiti o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao, koje su agenciji poznate.

Agencija koja povrijedi svoju obvezu postupanja pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika odgovna je nalogodavcu za štetu koju je on zbog toga pretrpio.

Djelovanje zaposlenika agencije ili osobe kojoj je agencija povjerila da obavi neki posao smatra se djelovanjem agencije. Oštećenoj osobi neposredno odgovara agencija.

Članak 5.

Agencija se ne smije koristiti nedostatnim informiranjem i nestručnošću stranke radi pribavljanja poslovne koristi te u namjeri postizanja cijene koja nije u skladu s tržišnim uvjetima.

Članak 6.

Radi zaštite interesa iz članka 3. ovih Pravila poslovanja agencija ugovor o posredovanju sa strankom zaključuje u pravilu u pisanom obliku.

Ugovor o posredovanju mora sadržavati osobito:

 • podatke o nalogodavcu;
 • podatke o agenciji;
 • podatke o vrsti i bitnom sadržaju posla za koji agencija posreduje;
 • visinu naknade za posredovanje.

Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama može sadržavati i druge upute agenciji o poslu za koji posreduje (npr. rok i uvjeti isplate, naknade, uvjeti osiguranja isplate naknade, trajanje ugovora o zakupu ili najmu, posebne odredbe i upute o preuzimanju određenih radnji agencije i nalogodavca i sl.).

II Obveze agencije

Članak 7.

U provedbi ugovornih obveza agencija će osobito:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
 • dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
 • upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;
 • obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama;
 • upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na o