Postupak stjecanja prava vlasništva nekretnina za strane pravne ili fizičke osobe u RH

 

 

Dana 25. srpnja 2006. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 79/2006.) u kojem je odredbom članka 3. izmijenjena odredba članka 356. stavka 2. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00. i 114/01.), na način da je ovlast izdavanja suglasnosti stranim osobama za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske prenesena u nadležnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Dakle, od dana stupanja na snagu navedenog Zakona prestaje dosadašnja ovlast ministra vanjskih poslova i europskih integracija za izdavanje naprijed navedene suglasnosti i ista prelazi u nadležnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Budući se o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje u upravnom postupku na zahtjev stranke, to se svi takvi pisani zahtjevi od 25. srpnja 2006. godine predaju neposredno pisarnici ili se šalju poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko pravo, Dežmanova 6, 10000 Zagreb.

Pisanom zahtjevu mora se priložiti:

  • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u originalu ili ovjerenoj preslici;
  • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest mjeseci;
  • uvjerenje (original ne stariji od šest mjeseci) tijela jedinica lokalne uprave nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje (županijski uredi) da se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom;
  • dokaz državljanstva stranog kupca (ovjerena preslika putovnice), ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je kupac strana pravna osoba;
  • ako postoji punomoćnik tada je potrebno dostaviti punomoć u originalu ili ovjerenoj preslici

Napomena: Stranku će se pozvati da dostavi i druge isprave ili dokumente, ako su potrebni u postupku.

Uz zahtjev je, pored nabrojenih dokumenata i isprava, potrebno priložiti i dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi. Prema članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 163/03.), točnije, tarifnom broju 74.a, određeni su sljedeći iznosi za upravne pristojbe:

  • za podnošenje zahtjeva 50 kuna,
  • za rješenje o stjecanju nekretnine 100 kuna i
  • za svaku eventualnu nadopunu zahtjeva (u slučaju da nedostaju određeni dokumenti) 20 kuna.

Napomena: Upravne pristojbe u iznosu od 100 kuna naplaćuju se u državnim biljezima, odgovarajuće novčane protuvrijednosti, dok se iznosi iznad 100 kuna moraju uplatiti putem opće uplatnice na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj: 1001005-1863000160, upisivanjem broja 24 (model) u prvu kućicu uplatnice, i upisivanjem u drugo polje uplatnice broja 5002: u slučaju kada je riječ o uplati hrvatskog državljanina uz broj 5002 treba upisati i JMBG, a u slučaju kad predviđeni iznos uplaćuje stranac tad je iza broja 5002 potrebno upisati i broj 721. Tako ispunjenu opću uplatnicu (ili državne biljege) osoba koja podnosi zahtjev, ili njegov punomoćnik, mora priložiti uz svu ostalu dokumentaciju.

 

isprintaj